conditions

תקנון הרשמה לאתר מגה ספורט קידס מקבוצת MGS

 
תקנון המפרט את כללי חבר המועדון ברשת מגה ספורט קידס
 

כללי

1.     רשת חנויות "מגה ספורט קידס" (להלן "הרשת") הקימה מועדון לקוחות (להלן: "המועדון") למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמשים באמצעות דיוור באי-מייל או בהודעת SMS.
2.     תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת ההרשמה במועדון הלקוחות של מגה ספורט קידס (להלן: "המועדון")
3.     קטינים, אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, המבקשים להצטרף למועדון, יידעו את הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הצטרפותם למועדון וכן בדבר הוראות ויקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.
 

הצטרפות וחברות במועדון מגה ספורט קידס

4.      
                    א.    כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר מועדון. ההרשמה אינה כרוכה בתשלום.
                    ב.    ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ושליחה של טופס הרשמה באתר הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, תאריך לידה, מס' טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מלאה לצורך משלוח הטבות והסכמה לקבלת דיוור על ידי מועדון מגה ספורט.
                     ג.    הרשת רשאית לסרב לאשר את קבלתו של הלקוח כחבר מועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות לקוחות אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו) באחת מהרשתות החברות, כהגדרתן).
                    ד.    חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
                    ה.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית הרשת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל לאלתר את חברותו של חבר במועדון בשל אי עמידתו בתנאי המועדון או בשל שימוש לרעה בחברותו.
 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

5.     
א.   בהצטרפות למועדון מסכים כל חבר להיכלל במאגר המידע הראשי של החברה. פרטי החברים במועדון נועדו לשימוש החברה בלבד לצורך שמירת קשר וקידום מכירות.
ב.     מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר בוחר למלא את טופס ההצטרפות, מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ מפעם לפעם באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS, דיוור פרסומי למייל, לדואר או הודעת טקסט שיישלחו ישירות לנייד, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.
ג.      לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני, יודיע בהקדם על כך למשרדי הנהלת הרשת באמצעות מייל: support@megasport.co.il.
 
 

הטבות נוספות לחברי מועדון

6.      
                                א.        מידי תקופה חברי מועדון מגה ספורט קידס יהיו זכאים לקבל הטבות נוספות שונות מעבר להטבות הניתנות לקהל הרחב וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מועדון מגה ספורט קידס וכפי שיחליט לפרסם. למען הסר ספק לחברי המועדון לא תינתן האפשרות לשלם בכרטיסים נטענים (לא כולל כפל מועדונים). 
                                ב.        מועדון מגה ספורט קידס שומר על זכותו להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות לפי שיקול דעתו הבלעדית.
 

מידע ופרטים

7.     הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה.
מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות מגה ספורט בטלפון: 1-700-70-40-50   או במייל:   support@megasport.co.il
 

שונות

8.     
                   א.        המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו כדי לחייב את הרשת בצורה כלשהי. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור למבצעים או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל הרשת ולהעלות את השגותיו.
החלטת מנהל הרשת שתינתן תוך 7 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
                   ב.        במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהו באמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין
                    ג.         מטעמי נחות כל הנכתב בתקנון זה נכתב בלשון זכר, יש לראות את הכתוב כנכון גם בלשון נקבה.
                   ד.        הרשת רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות הרשת שאינם חברים, להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
 
 
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון מגה ספורט קידס!